Sekretessavtal

Under en certifieringsprocess får certifieringsorganet ta del av information om produkten som kan vara av känslig karaktär. Av denna orsak
uppmanar certifieringsorganet Patient Benefit Sweden AB att ditt bolag alltid skriver under ett sekretessavtal.


Ett sekretessavtal är ett juridiskt bindande kontrakt mellan produktens ägarbolag och Patient Benefit of Sweden AB. Genom att skriva på
sekretessavtalet förbinder båda parterna att inte till en utomstående part avslöja företagshemligheter som framgår i certifieringsprocessen.

Sekretessavtalet omfattar dock inte den rapport, som blir en offentlig handling. Därför är det viktigt att ert företag noggrann läser igenom
den innan diplomet utfärdas så att vi kan stryka över det innehåll som av er uppfattas vara av känslig karaktär.